توضیحات کتاب

جلد دوم : از تدوین قانون اساسی تا تشکیل گروه فرقان
نویسنده : داود علی بابایی