توضیحات کتاب

جلد اول : از گوآدولوپ تا تعیین نوع حکومت
نویسنده : داود علی بابایی