اکنون که به قول معروف دولت اعتدال و امید و به عبارتی دیگر دولت اصلاح طلبان روی کار آمده است و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دست اندرکاران ادعا می کنند که تسامح و تساهل بر اداره کتاب و کتابخوانی حاکم است ولیکن تیغ سانسور و ممیزی آچنان کتاب ها را مثله می کند که شیرازه کتاب از هم می پاشد و به سادگی مطالعه گر پی به مثله شدن و سانسور کتاب می برد و کتاب هایی در اداره بررسی کتاب وجود دارد که حداقل یک سال طول می کشد تا کتاب بررسی شود. مانند کتاب های نشر امید فردا و این برای فرهنگیان جای تأسف دارد.