می گویند سیاستمداران مهمانان تاریخند و هنرمندان میزبانان تاریخ. چه سیاستمدارانی در قرن های متمادی آمدند و رفتند و به فراموشی سپرده شدند و به ندرت سیاستمدارانی در خاطره ها به یاد می مانند ، آن ها هم دستی در قلم داشتند. مانند قائم مقام فراهانی ، امیرکبیر ، ملک الشعرای بهار و میرزاده عشقی ولی شاعرانی مانند مولوی ، حافظ ، سعدی و فردوسی همیشه اسم شان زبانزد خاص و عام است و همچنین هنرمندان و نویسندگان بی شمار.