چرا کسی کتاب نمی خرد؟ کتاب گران است؟ خیر. در کشورهای پیشرفته کتاب گران تر از ایران است ولی حاکمیت در آن کشور ها به مردم ، ناشران ، نویسندگان ، مترجمان و کتابفروشان یارانه پرداخت می کند ، به همین سبب در این کشورها برخی از کتاب ها تیراژشان گاهی به بیش از یک میلیون نسخه می رسد ولی در ایران دولتمردان فرهنگی هیچ حمایتی از فرهنگیان بخصوص ناشران نمی کنند و دست اندرکاران فرهنگی به جای سرمشق قرار دادن این کشورها بطور سلیقه ای عمل می کنند ، به همین سبب در کشور ما تیراژ کتاب ها حداکثر از دو یا سه هزار نسخه تجاوز نمی کند. امیدوارم وزارت فرهنگ و ارشاد فکری به حال صنعت نشر و قشر کتابخوان بکند.