نامزد مستقل شورای اسلامی شهر تهران

داود علی بابایی

(با نام مستعار بابایی – علی بابایی)

 

۱-مدیر مسئول انتشارات امید فردا (تهران)

۲-نداشتن وابستگی سیاسی به گروه ها

۳-دبیر بازنشسته ی آموزش و پرورش

۴-پژوهشگر تاریخ معاصر و مسائل اجتماعی و فرهنگی

۵-نویسنده ی بیش از ۵۰ عنوان کتاب در زمینه های مختلف

۶-روزنامه نگار و مقاله پرداز اجتماعی و فرهنگی

***

سعی می نمایم […]